شماره و داخلی های مدرسه
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی
سرکار خانم احمدیان کتابدار و مربی بهداشت ندارد ندارد
سرکار خانم اوسطی امور مالی ندارد 116
سرکار خانم خرسند معاون پرورشی ندارد ندارد
سرکار خانم خلفی مشاور ندارد ندارد
سرکار خانم ذکایی معاونت آموزشی دوره اول ندارد ندارد
مدیر سامانه مدیریت ندارد ندارد
آقای سیدوکیلی اجرایی ندارد ندارد
سرکار خانم صدر عاملی مدیریت ندارد 102
سرکار خانم معصومی معاون انضباطی ندارد ندارد
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد