نام :

نام خانوادگی :

کد ملی :

نام مدرسه فعلی :

شماره همراه ولی :

شماره منزل :

معرف :(اختیاری)

تلفن معرف :(اختیاری)

آدرس :

متقاضی ثبت نام در پایه هستم.© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد