ویدئو های آلبوم شیمی سال سوم

ردیف نام ویدئو توضیحات ویدئو ویدئو
1 خالص سازی آهن (فصل یک) در این آزمایش فرایند خالص سازی آهن از آهن III اکسید را مشاهده میکنید. با کلیک روی مربع قرمز رنگ مراحل را دنبال کنید
2 تجزیه ملکولی Cu(HCO)3 (فصل یک) در این آزمایش فرایند تجزیه ملکولی Cu(HCO)3 و فراورده های آن را مشاهده میکنید.
3 محاسبه جرم مواد (فصل یک) در این آزمایش با محاسبات مربوط به جرم واکنش دهنده ها و فراورده ها آشنا میشوید.
4 فرایند تشکیل نیتروژن دی اکسید (فصل یک) در این آزمایش با تشکیل نیتروژن دی اکسید از روی مقادی مختلف واکنش دهنده آشنا میشوید.
5 پیوند هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب (فصل یک) در این آزمایش با تشکیل نیتروژن دی اکسید از روی مقادی مختلف واکنش دهنده آشنا میشوید.
6 فرایند تشکیل آهن III کلرید (فصل یک) در این آزمایش با فرایند تشکیل آهن III کلرید آشنا میشوید.
7 فرایند تشکیل سرب یدید (فصل یک) در این آزمایش با فرایند تشکیل سرب یدید از سدیم یدید و سرب نیتریت محلول آشنا میشوید.
8 مقایسه محلول های یونی مختلف (فصل یک) در این آزمایش محلول های یونی مختلف با هم مقایسه می شوند.
9 افزودن نقره نیتریت به محلول سه نمک مختلف (فصل یک) در این آزمایش با افزودن نقره نیتریت به سه نمک مختلف رنگ های مختلفی به دست می آید.
10 افزودن باریم یدید یا باریم کلرید به محلول ینی گوگرد (فصل یک) در این آزمایش با افزودن باریم یدید یا باریم کلرید به محلول ینی گوگرد رنگ نهایی محلول را ببینید.

© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد