مقایسه رسانایی مایعات (فصل اول)- آلبوم شیمی دوره اول

در این آزمایش رسانایی مایعات با هم مقایسه میشوند شکل بالا داری رسانایی زیاب و شکب پایین دارای رسانایی کم است
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد