مقادیر مختلف کلسیم کربنات (فصل یک)- آلبوم شیمی سال سوم

در این آزمایش مقادیر مختلف کربنات را از واکنش سدیم اکسید و کربن دی اکسید مشاهده میکنید.
© حقوق این سایت متعلق به دبیرستان غیر دولتی بینات می باشد